Současné klima

Další informace naleznete na stránkách Klimatická  změna, záložka Časová řada.

Průměrná teplota vzduchu ve °C, Brno (zdroj)

Ukázka prezentovaných dat: Graf znázorňuje průměrné roční teploty vzduchu ve °C pro lokalitu Brno Tuřany v letech 1961 až 2100. Období 1961-2014 je reprezentováno přístrojovými měřeními, v grafu je znázorněno černou čarou. Data pro budoucí klima (výhled 2015-2100) vychází z regionálních klimatických modelů (RCM). Oranžová čárkovaná čára znázorňuje pravděpodobné budoucí hodnoty průměrných ročních teplot vzduchu při nízkých emisích oxidu uhličitého (tzv. RCP 4,5). Červená tečkovaná čára znázorňuje pravděpodobné budoucí hodnoty průměrných ročních teplot vzduchu při vysokých emisích oxidu uhličitého (tzv. RCP 8,5).  Barevnou čarou jsou znázorněny hodnoty 3 RCM (RACMO22, RCA4 a CCLM4.8.17), tučně je pak znázorněn jejich průměr, který je navíc shlazen 10tiletým nízkofrekvenčním Gaussovým filtrem.